Skip to main content

SSPL vastasi ”leikkimielisesti” hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin

20.04.2023

”SSPL:n vastaus Petteri Orpon hallitustunnustelukysymyksiin” 2023                                         

Tässä ovat kokoomuksen kysymykset eduskuntapuolueille:

1. Mitkä ovat ne keskeiset yhteiskunnalliset muutokset, joita seuraavan hallituksen pitäisi mielestänne saada aikaan?

Sopimuspalokuntatoiminnan aito tunnustaminen olisi ainakin yksi.

2. Yhdyttekö valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoron 8.12.2022 esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja julkisen talouden sopeuttamistarpeesta? Sitoudutteko valtiovarainministeriön virkatyönä esittämään julkisen talouden tasapainottamisen mittaluokkaan tulevalla vaalikaudella? Millä keinoilla olette valmiita tasapainottamaan julkista taloutta?

Hyödyntämällä tehokkaammin mm. kolmannen sektorin resursseja. Siinä sopimuspalokuntatoiminta olkoon eräs kustannustehokkuuden malliesimerkki, jota tulisi entisestään kehittää.

On huomattava, että Pelastustoimen osuus Hyvinvointialueiden kustannuksista on noin 2,3% ja Sopimuspalokuntien 0,33%. Sopeuttamistoimien kohdentaminen kasvavien kustannusten aikana pelastustoimeen vaikuttaa hyvin haitallisesti ja vaarallisesti kansalaisten turvallisuuteen.

3. Miten edistäisitte verotuksen kannustavuutta? Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteenne verotuksen kehittämisessä?

Sopimuspalokuntatoiminta pitää saada yksiselitteisesti verovapaaksi ainakin yhteiskuntaa suoraan ja välillisesti palvelevien toimintojen osalta (kuten kiinteistöverojen yksiselitteinen poistaminen sopimuspalokuntien omistamista kiinteistöistä, säätämällä sopimuspalokuntatoimintaa tukevien lahjoitusten verovapaudesta, yms.) Myös on tarkasteltava verovähennysoikeuden ulottamista ansiotuloverolakia muuttamalla siten, että sopimuspalokuntalainen, joka ei saa henkilökohtaista korvausta toiminnasta, voi hakea verovähennystä.

4. Oletteko valmiita sitoutumaan siihen, että seuraava hallitus asettaa julkista taloutta vahvistavien työllisyystoimien tavoitteeksi 100 000 uutta työllistä? Mitkä ovat tärkeimmät keinonne julkista taloutta vahvistaviksi työllisyystoimiksi? Millaisiin keinoihin olette valmiita työmarkkinoiden uudistamiseksi ja sopimisen vapauden edistämiseksi?

Mikä ettei. Sektorirajat purkamalla, monitoimityöpaikkarakennetta kehittämällä ja keinotekoisia esteitä poistamalla voitaisiin luoda etenkin syrjäseuduille uusia työpaikkoja, mistä hyötyisi sekä paikkakunnat, työllistetyt, alueiden asukkaat ja siinä ohella myös pelastustoimi sopimuspalokuntatoiminnan rekrytointipohjan vahvistuksen myötä.

5. Miten vastaisitte laaja-alaiseen työvoimapulaan Suomessa? Millä keinoin lisäisitte kansainvälistä rekrytointia työvoiman saatavuuden turvaamiseksi?

Mm. hyväksymällä ulkomailla saatu sopimuspalokuntakoulutus 😊. Aktivoimalla nuoria mukaan sopimuspalokuntatoimintaan toteutuu sekä pelastustoimen jälkikasvun turvaaminen että kansalaiskunnon kasvattaminen.

6. Mitkä ovat tärkeimmät keinonne sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitojonojen purkamiseen? Mitkä ovat tärkeimmät keinonne hoitajapulan ratkaisuun?

Monitoimisuus saattaisi osittain auttaa tässäkin.

Kolmannella sektorilla on valtavasti annettavaa Hyvinvointialueille. On syytä tutkia ja poistaa lainsäädännöllisiä esteitä sille, että kolmannen sektorin toimijat voivat auttaa erilaisissa tehtävissä, ja olla osaltaan purkamassa hoitojonoja. Sopimuspalokunnilla on myös valmius lähteä oikein resurssoimalla mukaan tähän työhön omalta osaltaan.

7. Mitä keinoja käyttäisitte vanhuspalveluiden kriisin ratkaisemiseksi ja inhimillisen hoivan turvaamiseksi kaikille ikääntyneille?

”Aina lähellä” olevan sopimuspalokunnan resursseja (mukaan lukien veteraanit ja nuoriso-osastot) hyödyntämällä.

Sopimuspalokunnat hoitavat jo mm. turvapuhelinpäivystyksiä. Tähän panostamalla voimme saada lisää henkilöstöä sopimuspalokuntiin vastaamaan tähän tarpeeseen.

8. Miten vahvistaisitte lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia? Miten torjuisitte nuorten syrjäytymistä?

Sopimuspalokuntatoiminta on mitä parasta nuorten harrastamista ja muillekin yhteisen hyvän eteen puurtaminen nimenomaan paikallistason lähitoimintona on tehokas syrjäytymisen estäjä.

9. Miten huomioisitte eläkeläiset paremmin aktiivisena voimavarana yhteiskunnan rakentamisessa?

Mm. purkamalla sopimuspalokuntalaisiin kohdistetut keinotekoiset ja tehtäviin nähden ylimitoitetut fyysiset vaatimukset.

Varautuminen ja väestösuojelu, turvallisuusviestintä ja valistus ovat sellaisia asioita, joissa tarvitaan enemmän kokemusta kuin ”ryynäämistä”.

10. Millä keinoin nostaisitte suomalaisten osaamis- ja koulutustasoa? Millä keinoin vahvistaisitte varhaiskasvatusta ja perusopetusta niin, että jokainen perusopetuksesta valmistuva nuori omaa riittävän luku-, kirjoitus- ja laskutaidon? Miten vahvistaisitte kulttuurialan toimintaedellytyksiä? Miten tukisitte liikunnallisen elämäntavan yleistymistä?

Palauttamalla palokuntien kaikille yhteiskuntaluokille suuntautuva yleissivistävä luonne. Aidosti tukemalla sopimuspalokuntia ja tehostamalla niiden nuoristoimintaa, lisäämällä tietokilpailujen ja muiden kirjallisten suoritusten osuutta palokuntatoiminnasta sekä palauttamalla palokuntakulttuuri soittokuntineen, teatteriesityksineen ja paraateineen. Markkinoimalla FireFit-testausta nimenomaan ja ainoastaan vapaaehtoisena (!) henkilökohtaisena kannustimena. 

11. Oletteko sitoutuneet parlamentaarisen TKI-ryhmän hyväksymään tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä? Sitoudutteko varmistamaan, että Suomessa on riittävästi osaajia tutkimus- ja kehittämistyöhön?

Pelastusalan tutkimustoiminta kaipaa merkittävää kehittämistä ja tason nostamista aina akateemiselle tasolle saakka.

12. Millä keinoin olisitte valmiita keventämään ihmisille, yrityksille ja julkiselle sektorille normeista ja byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia sekä hallinnollista taakkaa?

Sallimalla järjen käyttö myös pelastustoimessa. Lisäämällä subsidiariteettiperiaatteen noudattamista kaikilla pelastustoimen hallintotasoilla sopimuspalokuntia myöten.

13. Millä konkreettisilla keinoilla parantaisitte suomalaisen ruoantuotannon ja metsätalouden tulevaisuutta?

Kehittämällä ja strukturoimalla metsäpalojen tähystystä ja sammuttamista, jolloin eräänä elementtinä olisi sopimuspalokuntahenkilöstön hallinnan, käytön ja hälyttämisjärjestelyiden kehittäminen

14. Miten edistäisitte talouskasvua, elinvoimaa sekä yritysten ja yrittäjien toimintaedellytyksiä koko Suomessa? Miten vahvistaisitte Suomen houkuttelevuutta investointikohteena?

Turvallinen Suomi on hyvä puoleensa vetäjä, kunhan turvallisuus on aito ja kaikille tasoille ja alueille ulottuva, mihin etenkin tarvitaan sopimuspalokuntien panos. Käytännössä sopimuspalokuntatoimintaa aidosti tukemalla ja tarpeettomia byrokraattisia esteitä purkamalla. Kompensoimalla työnantajia sopimuspalokuntatoiminnan mahdollisesti tuomista haitoista. Kehittämällä monitoimityöpaikkajärjestelmiä, työajan jaksotusmahdollisuuksia ja henkilökohtaisia kannustimia.  

15. Millä keinoilla vahvistaisitte kaupunkien ja kuntien elinvoimaa ja investointikykyä muuttuneessa toimintaympäristössä?

Varmistamalla sopimuspalokuntien toimintamahdollisuuksia ja ennakkoluulottomasti hyödyntämällä niiden ylivoimaista kustannustehokkuutta siten, että paikallisturvallisuus on kohdallaan sekä taajamissa että taajamien ulkopuolella.

16. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät keinot päästöjen vähentämiseksi? Millä keinoin olette valmiita edistämään Suomen hiilineutraalisuustavoitetta ja suomalaisten yritysten puhtaan viennin kasvattamista? Oletteko valmiita luomaan edellytykset uusille ydinvoimainvestoinneille ja pienydinvoimalle?

Siirtymällä pelastustoimessakin sähköisiin työ- ja kuljetusvälineisiin, kiinnittämällä etenkin sammutustoiminnan aiheuttamiin ympäristöhaittoihin huomiota ja kehittämällä pelastustoiminnan työtapoja.

17. Miten torjuisitte luontokatoa ja vahvistaisitte luonnon monimuotoisuutta?

Sisällyttämällä huoli luonnosta entistä tärkeämmäksi osaksi etenkin palokuntanuorten koulutusta. 

18. Sitoudutteko Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa ja puolustusliitto Natossa? Oletteko sitoutuneet aloitteellisen ja rakentavan EU-politiikan tekemiseen mahdollisessa hallitusvastuussa? Mitkä ovat mielestänne Suomen tärkeimmät EU-vaikuttamisen kohteet vaalikauden aikana?

Tukemalla siviiliturvallisuutta sopimuspalokunnat osaltaan muodostavat merkittävän osan yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta. EU:n puitteissa vapaaehtoistoimintaa koskevien ja sitä osittain merkittävästikin haittaavien työaikasäädösten tarkistaminen on ykkösprioriteetti.

19. Miten rakentaisitte Suomen roolia aktiivisena sekä turvallisuutta ja vakautta lisäävänä Naton jäsenenä? Oletteko valmiita pitämään puolustusmenot 2 prosentissa BKT:sta ja tekemään tarvittavat panostukset Suomen huoltovarmuuden turvaamiseen?

Selkeästi tunnustamalla sopimuspalokuntien rooli kokonaisturvallisuuden keskeisenä osana. Arvioimalla uudelleen maanpuolustuksen ja siviilipelastuksen välistä suhdetta mahdollisten synergiaetujen hakemiseksi.

20. Sitoudutteko jatkamaan Ukrainan aseellista, poliittista, taloudellista ja humanitaarista tukemista?

Sitoudumme, koska sitä sopimuspalokunnat tekevät jo nyt (itse asiassa sopimuspalokuntatoimijat kuuluivat ensimmäisiin auttajiin).

21. Miten vahvistaisitte sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota? Oletteko sitoutuneet oikeusjärjestelmän ja poliisin toimintakyvyn takaavien resurssien varmistamiseen? Millä keinoin torjuisitte jengi- ja nuorisorikollisuutta?

Hyvin ja tehokkaasti toimiva (eli keskeisesti sopimuspalokuntiin perustuva) arjen turvallisuus vähentää syrjäytymistä, ylläpitää luottamuksen yhteiskunnan siviilisektorin toimijoihin, ja näin ollen myös osaltaan estää yhteiskunnan sirpaloitumista, segmentointia ja kansalaisten eriarvoistumista. Sopimuspalokuntatoiminta kaikille avoimena kansalaistoimintana, joka ei välitä toimijoiden taustasta, etnisyydestä, uskonnosta tai poliittisista näkemyksistä, on erinomainen paikallinen rauhoittava mekanismi. Sitouttamalla nuoriso entistä tiiviimmin sopimuspalokuntatoimintaan kehitetään nuorten vastuuntuntoa ja integroitumista yhteiskuntaan, samalla kun pelastustoimen jälkikasvu osaltaan turvataan.

Tarvitsemme Suomeen lain koskemaan sopimuspalokuntatoimintaa. Tällöin ei jää oikeudellisesti epäselviä tilanteita sopimuspalokuntatoimintaa koskien, ja se lisää veto- ja pitovoimaa sopimuspalokuntatoimintaan.

22. Sitoudutteko yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen Suomen rakentamiseen? Sitoudutteko kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kunnioittamiseen?

Sopimuspalokunnissa tasa-arvo on rakenteellisesti itsestään selvä asia.

23. Mikäli saatte tavoitteitanne hallituksen ohjelmaan, oletteko valmiita osallistumaan Petteri Orpon kokoamaan enemmistöhallitukseen ja sitoutumaan ohjelman toimeenpanoon kokonaisuudessaan? Jos ette ole valmiita osallistumaan hallitusvastuuseen, oletteko valmiita tukemaan puolueenne tavoitteiden toteuttamista hallituksen ulkopuolelta?

No, ei ehkä ministeripaikalla, mutta läheisessä yhteistyössä hallituksen kanssa.

24. Onko eduskuntaryhmällänne ehdottomia hallitusratkaisuun vaikuttavia kynnyskysymyksiä hallituksen ohjelman tai hallituskokoonpanon osalta?

Ei ole kynnyskysymyksiä, kunhan sopimuspalokuntatoiminta suomalaisen yhteiskunnan eräänä aivan keskeisenä voimavarana aidosti turvataan.