Skip to main content

Avtalsbrandkåren erkännandet till Brandskyddsfonden

28.05.2024

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund har tilldelat erkännandet ”Sopimuspalokunta” (Avtalsbrandkåren) till Brandskyddsfonden som en hyllning för deras viktiga arbete med att stödja avtalsbrandkårerna. Erkännandet är avsett som en tacksamhet för deras betydelsefulla arbete och för att lyfta fram Brandskyddsfondens oumbärliga roll som finansiär och möjliggörare för utvecklingen av den finska räddningstjänsten och i synnerhet avtalsbrandkårerna.

– Det finns inga fastställda kriterier för att tilldela erkännandet ”Sopimuspalokunta”, och det finns ingen etablerad praxis för hur ofta det ska delas ut. Vi vill kunna uppmärksamma viktiga aktörer för avtalsbrandkårerna när det finns anledning, som nu, säger verksamhetsledare Ari Maskonen från Finlands Avtalsbrandkårers Förbund.

Under sin mer än 80-åriga historia har Brandskyddsfonden möjliggjort investeringar som främjar inre säkerhet, vilka är viktiga och ibland nödvändiga för hela Finland. Kommunerna och senare räddningstjänsterna har byggt brandstationer för avtalsbrandkårerna med hjälp av fondens bidrag samt skaffat fordon och utrustning för räddningsverksamheten.

Brandskyddsfonden har också finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt inom räddningsområdet, samt utbildning av avtalsbrandkårernas personal under många år. De senaste årens viktigaste bidrag från Brandskyddsfonden för avtalsbrandkårerna har, förutom fastighets- och fordonsprojekt, varit småbidrag till avtalsbrandkårerna. Dessa småbidrag har möjliggjort utveckling och tryggande av den dagliga verksamheten för många avtalsbrandkårer, särskilt nödvändiga inköp för ungdomsverksamheten inom brandkårerna.

– Vi värdesätter erkännandet och anser att det är viktigt att upprätthålla det goda samarbetet, säger Brandskyddsfondens ordförande Päivi Nerg.

Medlemmar i Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds styrelse, Silvio Hjelt och organisationschef Aleksi Peurala, lyfte fram framtida utmaningar och utbildningsbehov för avtalsbrandkårernas ungdomsavdelningar. Brandskyddsfonden stödjer kontinuiteten och förutsättningarna för avtalsbrandkårernas verksamhet nationellt och delar årligen ut bidrag på cirka 13 miljoner euro för projekt som främjar brandskydd och räddningstjänst, varav cirka 4,5 miljoner euro går till forskning och utveckling.

– Vi hoppas på goda ansökningar för forsknings- och utvecklingsprojekt som även kan omfatta avtalsbrandkårernas verksamhet, nämner Brandskyddsfondens generalsekreterare Johanna Herrala.

Lasinen sopimuspalokuntatunnuksen muistoesine, taustalla Sisäministeriön sininen kuvaseinä

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL) är en förbundsorganisation för avtalsbrandkårerna och de brandkårsföreningar som ligger bakom dem. Medlemsorganisationerna är frivilliga brandkårsföreningar (VPK), brandmansföreningar inom avtalssystemet (HSPK) och anläggnings-/industribrandkårer som också fungerar som avtalsbrandkårer. I Finland finns det 706 avtalsbrandkårer. Det finns lite över 14 000 personer med beredskap inom avtalsbrandkårernas räddningstjänstpersonal, vilket utgör den största gruppen räddningspersonal i Finland. Brandkårsföreningarna har även andra medlemmar som stödjer avtalsbrandkårernas verksamhet men som inte deltar i larmverksamheten. Deras verksamhet kallas för frivilligverksamhet inom räddningstjänsten. Totalt finns det cirka 33 500 brandkårister.

Brandskyddsfonden är en fond utanför statens budget vars verksamhet grundar sig på brandskyddsfondlagen (306/2003) och statsrådets förordning om brandskyddsfonden (625/2003). För att främja brandskydd och räddningstjänst tas en årlig brandskyddsavgift ut på försäkrad fast och lös egendom i Finland, som tillförs Brandskyddsfonden. Från fonden kan allmänna och särskilda bidrag ges till räddningsorganisationer och andra motsvarande sammanslutningar, samt särskilda bidrag till kommuner och räddningsområden, avtalsbrandkårer samt stipendier och bidrag.