Skip to main content

Palosuojelurahastolle Sopimuspalokunta-tunnustus

28.05.2024

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on myöntänyt Sopimuspalokunta-tunnustuksen Palosuojelurahastolle huomionosoituksena tärkeästä sopimuspalokuntia tukevasta työstä. Huomionosoituksen myöntäminen Palosuojelurahastolle on tarkoitettu kiitokseksi tärkeästä työstä, mutta myös nostamaan esiin Palosuojelurahaston välttämättömän merkityksen suomalaisen pelastustoimen ja etenkin sopimuspalokuntien kehityksen rahoittajana ja mahdollistajana.

– Sopimuspalokuntatunnustuksen myöntämiselle ei ole olemassa mitään kiveen hakattuja kriteereitä, eikä sen myöntämisen säännöllisyydestä ole mitään vakiintunutta käytäntöä. Haluamme voida nostaa sopimuspalokuntien kannalta merkittäviä tekijöitä näkyviin juuri silloin, kun sille on aihetta, kuten nytkin, toteaa toiminnanjohtaja Ari Maskonen Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta.

Palosuojelurahasto on yli 80-vuotisen historiansa aikana ollut mahdollistamassa sisäistä turvallisuutta kehittäviä ja sen kannalta osin välttämättömiäkin investointeja koko Suomessa. Kunnat ja myöhemmin pelastuslaitokset ovat rakentaneet sopimuspalokunnille paloasemia rahaston avustuksella kuin myös hankkineet ajoneuvoja ja varusteita pelastustoimintaan.

Pelastusalan tutkimus- ja kehittämishankkeita, kuten myös sopimushenkilöstön koulutusta on vuosien ajan kehitetty Palosuojelurahaston rahoittamana. Viimevuosien sopimuspalokuntien kannalta merkityksellisimmät Palosuojelurahaston avustukset ovat olleet kiinteistö- ja ajoneuvohankkeiden ohella sopimuspalokuntien pienavustukset. Pienvastuksilla on mahdollistettu monen sopimuspalokunnan päivittäisen perustoiminnan kehittäminen ja turvaaminen, sekä erityisesti myös palokuntanuorisotoiminnan välttämättömät hankinnat.

– Annamme arvoa tunnustukselle ja pidämme tärkeänä hyvän yhteistyön jatkumista, kertoo Palosuojelurahaston puheenjohtaja Päivi Nerg.

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hallituksen jäsen Silvio Hjelt ja järjestöpäällikkö Aleksi Peurala nostivat esille sopimuspalokuntien nuoriso-osastojen tulevaisuuden haasteet ja kouluttajatarpeen. Palosuojelurahasto tukee sopimuspalokuntatoiminnan jatkuvuutta ja toimintaedellytyksiä valtakunnallisesti ja jakaa vuosittain avustuksia tulipalojen ehkäisyä ja pelastustoimintaa edistäviin hankkeisiin sekä toimintaan noin 13 M€, josta tutkimus- ja kehittämistoimintaan noin 4,5 M€.

– Toivomme hyviä tutkimus- ja kehittämishankehakemuksia, jotka voivat koskea myös sopimuspalokuntatoimintaa, mainitsee Palosuojelurahaston pääsihteeri Johanna Herrala.

Sopimuspalokuntatunnustuksen luovuttaminen, kättely

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto – Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ry (SSPL) on sopimuspalokuntien ja niiden taustalla toimivien palokuntayhdistysten liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntayhdistyksiä (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä ja laitos-/tehdaspalokuntia, jotka toimivat myös sopimuspalokuntina. Suomessa on 706 sopimuspalokuntaa. Hälytyskelpoisen pelastustoimen sopimushenkilöstön määrä sopimuspalokunnissa on hieman yli 14 000 henkeä. He muodostavat Suomen suurimman pelastushenkilöstön ryhmän. Palokuntayhdistyksissä on myös muita sopimuspalokuntatoimintaa tukevia jäseniä, jotka eivät osallistu hälytystoimintaan. Heidän toimintaansa kutsutaan pelastustoimen vapaaehtoistoiminnaksi. Yhteensä palokuntalaisia on noin 33 500.

Palosuojelurahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka toiminta perustuu palosuojelurahastolakiin (306/2003) ja valtioneuvoston asetukseen palosuojelurahastosta (625/2003). Tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseksi on Suomessa olevasta palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu, joka tuloutetaan Palosuojelurahastoon. Rahastosta voidaan myöntää lain tarkoituksen edistämiseksi yleisavustuksia ja erityisavustuksia pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille sekä erityisavustuksia kunnille ja pelastustoimen alueille, sopimuspalokunnille sekä apurahoja ja stipendejä.