Skip to main content

Förbundet på Svenska

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL) verkar som en sammanslutning för frivilligbrandkårerna i Finland. Avtalsbrandkårer, dvs. frivilliga brandkårer och brandmannaföreningar för brandmän i deltidssyssla samt motsvarande samfund såsom industri- och verksbrandkårer med avtal kan godkännas som ordinarie medlemmar i Förbundet. Förbundets hemort är Storkyro kommun och för närvarande har Förbundet drygt 500 medlemmar. Förbundets viktigaste uppgift är att fungera som aktiv riksomfattande förespråkare för avtalsbrandkårsverksamheten i allmänhet, för avtalsbrandkårerna och för avtalsbrandkåristerna. Förbundet verkar som bakgrundsstöd för verksamheten och arbetar aktivt för dess utvecklande och för att trygga avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar. 

Förbundet grundades i Tammerfors 4.2.2001 och uppnådde genast under sitt första verksamhetsår en erkänd position inom det finska räddningsväsendets organisationsfält.

Det att Förbundet bildades hade sin grund i många olika faktorer. En av de mest centrala var den att det finska räddningsväsendet ombildades att verka på regional basis, samt den inverkan man bedömde att detta kunde ha, sett speciellt ur avtalsbrandkårernas synvinkel.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund följer noga med förändringarna inom räddningsväsendet och känner samtidigt aktivt av hur man reagerar på fältet. I begynnelsens var en av Förbundets mest centrala uppgifter att tillsammans med Finlands Kommunförbund utveckla ett nytt riksomfattande avtalssystem. I och med att det regionala räddningsväsendet övergår till att bli en del av de nya självständiga välfärdsområdena kommer nya utmaningar att kräva nya åtgärder.

Förbundet uppnådde snabbt status av aktad påverkare. Bl.a. genom att avge utlåtanden om alla centrala frågor inom räddningsväsendet påverkar man kontinuerligt branschens utveckling.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund har representation i ett flertal riksomfattande arbetsgrupper. Förbundets representant eller representanter är bl.a. med i inrikesministeriets nationella samarbetsorgan för avtalsbrandkårsverksamheten, räddningsinstitutets delegation, kommittén för ”årets brandman”, ett flertal olika arbetsgrupper som arbetar med utbildningsfrågor mm., osv.

Ända sedan grundandet har Finlands Avtalsbrandkårers Förbund haft ett nära samarbete med andra organisationer och påverkarinstanser inom räddningsbranschen. Samarbete har skett både riksomfattande och på regional nivå. Som ett samarbete mellan de organisationer som verkar inom frivilligsektorn (Finlands Avtalsbrandkårers Förbund [SSPL], Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland [SPEK] och Finlands Brandbefälsförbund [SPPL]) har man förverkligat ett flertal seminarier där man bl.a. granskat organisationernas roller och arbetsfördelning.

Tidningen Palokuntalainen – Brandkåristen som utkommer sju gånger per år står Förbundet nära.

På Förbundets initiativ började man riksomfattande fira det frivilliga brandkårsarbetets dag den sista lördagen i augusti. Valet av tidpunkt baserar sig bl.a. på när den frivilliga brandkårsverksamheten föddes i Finland: Åbo Frivilliga Brandkår grundades 28.8.1838.

Riksomfattande firades det frivilliga brandkårsarbetets dag första gången år 2003. På hösten 2004 införde man även en nationell huvudfest. Valet av årets avtalsbrandkår kungörs på frivilligbrandkårsarbetets dag.

Vi fortsätter att bygga ut hemsidorna.

Verksamheten

Medlemskåren inom Finlands Avtalsbrandkårers Förbund sammankommer till allmänt årsmöte under tiden mars-september.

Styrelsen för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund omfattar utöver ordförande 8 ordinarie medlemmar och för var och en personlig suppleant. Suppleanterna deltar regelbundet i styrelsens möten även då den ordinarie medlemmen är på plats. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år.

Vid valet av medlemmar i styrelsen strävar man till att sammansättningen i så vid omfattning som möjligt skulle representera hela avtalsbrandkårsfältet i Finland. Utöver en tillräckligt bred regional och språklig representativitet har man strävat att se till att även olika stora och till sin beredskapsgrad respektive funktionssätt olika brandkårer har sin representant i styrelsen. Även brandmannaföreningarna för personal i deltidstjänst med personliga arbetsavtal är representerade.

I all sin verksamhet strävar Finlands Avtalsbrandkårers Förbund till att tillfällen arrangeras i alla delar av landet. Man strävar att förlägga både Förbundets årsmöten och styrelsens sammanträden omväxlande på olika platser i Finland. På det sättet har Förbundets medlemmar bättre möjligheter att delta i verksamheten.

Styrelsen sammankommer med högst ett par månaders mellanrum. En del av mötena hålls fysiskt men efter coronapandemin har arbetets tyngdpunkt förskjutits mot distansmöten, vilket var en del av den ursprungliga tanken då Förbundet grundades.

Som Förbundets ordförande Arto Pirttilahti från Mänttä-Vilppula, verksamhetsledaren Ari Maskonen är från Mariefors och organisationschefen Aleksi Peurala är från Halikko. Frågor på svenska handhas särskilt av Silvio Hjelt från Grankulla respektive Sibbo skärgård. Vid behov utser styrelsen arbetsgrupper för att bereda särskilda frågor.

Förbundets verksamhet baserar sig långtgående på Brandskyddsfondens stöd både för den dagliga verksamheten och i form av projektstöd för Förbundets omfattande utrednings- och publikationsverksamhet.

Den regionala verksamheten

Ända sedan Förbundet grundades har målsättningen varit att skapa en regional organisation. Då Förbundet grundades fanns det redan några regionala delegationer av vilka det efter Förbundets grundande bildades regionalavdelningar. Målet är att det i varje region inom räddningsväsendet verkar en regionalavdelning av Finlands Avtalsbrandkårers Förbund.

De regionala räddningsverken har haft en central roll i fråga om räddningsväsendets praktiska arrangemang, och den rollen har övertagits av de nya välfärdsområdena. Av den orsaken har även Förbundets regionalavdelningar en viktig roll som avtalsbrandkårsfältets regionala påverkningsinstrument och som räddningsverkets förhandlingspart.

Avsikten med den regionala verksamheten inom Finlands Avtalsbrandkårers Förbund är att göra frivilligbrandkårsarbetet känt och öka dess uppskattning. Genom den regionala verksamheten försöker man garantera att regionens alla avtalsbrandkårer har tillräckliga verksamhetsförutsättningar. Förbundets stöd till enskilda avtalsbrandkårer kanaliseras i första hand via den regionala avdelningen.

För bästa resultat borde Förbundets regionala verksamhet utsträcka sig över Finlands alla välfärdsområden. För tillfället är de regionala avdelningarna i fri form verkande sammanslutningar som har mycket varierande verksamhetsförutsättningar. I de olika regionerna är själva den regionala verksamheten även mycket varierande och fungerar i enlighet med den lokala verksamhetskulturen och aktörerna samt på basen av regionernas placering och problem. Den enskilda regionalavdelningen skall verka för regionens avtalsbrandkårers bästa (i frågor som t.ex. utbildning, redskap, utrustning, utrymmen, organisationsverksamhet, ungdoms- och damarbete, veteranarbete och ekonomi).

Även i framtiden kommer Förbundet att stöda en förstärkning av kontakterna mellan regionalavdelningarna i form av riksomfattande och regionala sammankomster. Dessutom skall Förbundets www-sidor erbjuda en möjlighet för regionalavdelningarna att föra fram sina egna aktuella frågor i form av regionala sidor.

En effektivering av den regionala verksamheten förutsätter utbildning, styrning och rådgivning. Förbundets styrelse har även diskuterat behovet att i det hänseendet förnya Förbundets stadgar.

Kontakter

Frågor på svenska kan särskilt riktas till styrelsemedlemmen

Silvio Hjelt
silvio.hjelt@sspl.fi
tel. +358 400 431 194

Material på Svenska

Nästan alla publikationen har också svensk version och dom finns i under fliken JulkaisutUnder här är några material som hittar inte där fliken Julkaisut.


Kontaktuppgifter
 

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf
Männistöntie 2
04500 KELLOKOSKI

kansliet@sspl.fi


verksamhetsledare
Ari Maskonen
tel: +358 505 675 179

organisationschef
Aleksi Peurala
tel: +358 400 803 215

FO-nummer 1947529-2