FÖRBUNDET PÅ SVENSKA

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund verkar som en sammanslutning för frivilligbrandkårerna i Finland och bevakar deras intressen. Avtalsbrandkårer, dvs. frivilliga brandkårer och brandmannaföreningar för brandmän i deltidssyssla kan godkännas som ordinarie medlemmar i Förbundet. Förbundets hemort är Storkyro kommun och för närvarande har Förbundet knappt 500 medlemmar.

Förbundet grundades i Tammerfors 4.2.2001 och uppnådde genast under sitt första verksamhetsår en erkänd position inom det finska räddningsväsendets organisationsfält.

Det att Förbundet bildades hade sin grund i många olika faktorer. En av de mest centrala var den att det finska räddningsväsendet ombildades att verka på regional basis, samt den inverkan man bedömde att detta kunde ha, sett speciellt ur avtalsbrandkårernas synvinkel.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund följer noga med förändringarna inom räddningsväsendet och känner samtidigt av hur man reagerar på fältet. I begynnelsens var en av Förbundets mest centrala uppgifter att tillsammans med Finlands Kommunförbund utveckla ett nytt riksomfattande avtalssystem. Det arbetet väntar nu på sin fortsättning.

Förbundet har snabbt uppnått status av aktad påverkare. Bl.a. genom att avge utlåtanden om alla centrala frågor inom räddningsväsende påverkar man kontinuerligt branschens utveckling.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund har representation i ett flertal riksomfattande arbetsgrupper. Förbundets representant eller representanter är bl.a. med i räddningsväsendets delegation, räddningsinstitutets delegation, kommittén för "årets brandman", inrikesministeriets olika utbildningsarbetsgrupper, osv.

Ända sedan grundandet har Finlands Avtalsbrandkårers Förbund haft ett nära samarbete med andra organisationer och påverkarinstanser inom räddningsbranschen. Samarbete har skett både riksomfattande och på regional nivå. Som ett samarbete mellan de organisationer som verkar inom frivilligsektorn (Finlands Avtalsbrandkårers Förbund [SSPL], Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland [SPEK] och Finlands Brandbefälsförbund [SPPL]) har man förverkligat ett flertal seminarier där man bl.a. granskat organisationernas roller och arbetsfördelning.

Tidningen Palokuntalainen - Brandkåristen som utkommer sju gånger per år står Förbundet nära.

På Förbundets initiativ började man riksomfattande fira det frivilliga brandkårsarbetets dag den sista lördagen i augusti. Valet av tidpunkt baserar sig bl.a. på när den frivilliga brandkårsverksamheten föddes i Finland: Åbo Frivilliga Brandkår grundades 28.8.1838.

Riksomfattande firades det frivilliga brandkårsarbetets dag första gången år 2003. På hösten 2004 införde man även en nationell huvudfest. Valet av årets frivilligbrandkår kungörs på det frivilliga brandkårsarbetets dag.

Vi fortsätter att bygga ut hemsidorna.

sspl ruotsi

Verksamheten

Medlemskåren inom Finlands Avtalsbrandkårers Förbund sammankommer till allmänt årsmöte på våren.

Styrelsen för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund omfattar 18 medlemmar; 9 ordinarie medlemmar och för var och en personlig suppleant. Suppleanterna deltar regelbundet i styrelsens möten även då den ordinarie medlemmen är på plats. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år.

Vid valet av medlemmar i styrelsen strävar man till att den i fråga om sin sammansättning i så vid omfattning som möjligt skulle representera frivilligbrandkårsfältet i Finland. Utöver en tillräckligt bred regional och språklig representativitet har man strävat att se till att även olika stora och till sin beredskapsgrad olika brandkårer har sin representant i styrelsen. Även brandmannaföreningarna för personal i deltidstjänst har egen representation i styrelsen.

I all sin verksamhet strävar Finlands Avtalsbrandkårers Förbund till att tillfällen arrangeras i alla delar av landet. Man strävar att förlägga både Förbundets årsmöten och styrelsens sammanträden omväxlande på olika platser i Finland. På det sättet har Förbundets medlemmar bättre möjligheter att delta i verksamheten.

Styrelsen sammankommer med högst ett par månaders mellanrum. Varje styrelsemedlem och suppleant har ett eget uppgifts- och ansvarsområde. Som Förbundets ordförande verkar riksdagsman Antti Rantakangas från Haapavesi och verksamhetsledare är Isto Kujala från Villmanstrand. Frågor på svenska handhas särskilt av Silvio Hjelt från Grankulla respektive Sibbo skärgård. Vid behov utser styrelsen arbetsgrupper för att bereda särskilda frågor.

Den regionala verksamheten

Ända sedan Förbundet grundades har målsättningen varit att skapa en regional organisation. Då Förbundet grundades fanns det redan några regionala delegationer av vilka det efter Förbundets grundande bildades regionalavdelningar. Målet är att det i varje region inom räddningsväsendet verkar en regionalavdelning av Finlands Avtalsbrandkårers Förbund.

De regionala räddningsverken har en central roll i fråga om räddningsväsendets praktiska arrangemang. Av den orsaken har även Förbundets regionalavdelningar en viktig roll som avtalsbrandkårsfältets regionala påverkningsinstrument och som räddningsverkets förhandlingspart.

Avsikten med den regionala verksamheten inom Finlands Avtalsbrandkårers Förbund är att göra det frivilliga brandkårsarbetet känt och öka dess uppskattning. Vidare är avsikten att bevaka avtalsbrandkårernas intressen. Genom den regionala verksamheten försöker man garantera att regionens alla avtalsbrandkårer har tillräckliga verksamhetsförutsättningar. Förbundets stöd till enskilda avtalsbrandkårer kanaliseras i första hand via den regionala avdelningen.

För bästa resultat borde Förbundets regionala verksamhet utsträcka sig över Finlands alla räddningsområden. För tillfället är de regionala avdelningarna i fri form verkande sammanslutningar som har mycket varierande verksamhetsförutsättningar. I de olika regionerna är själva den regionala verksamheten även mycket varierande och fungerar i enlighet med den lokala verksamhetskulturen och aktörerna samt på basen av regionernas placering och problem. Den enskilda regionalavdelningen skall verka för regionens avtalsbrandkårers bästa (i frågor som t.ex. utbildning, redskap, utrustning, utrymmen, organisationsverksamhet, ungdoms- och damarbete, veteranarbete och ekonomi).

Även i framtiden kommer Förbundet att stöda en förstärkning av kontakterna mellan regionalavdelningarna i form av riksomfattande och regionala sammankomster. Dessutom skall Förbundets www-sidor erbjuda en möjlighet för regionalavdelningarna att föra fram sina egna aktuella frågor i form av regionala sidor.

En effektivering av den regionala verksamheten förutsätter utbildning, styrning och rådgivning. Förbundets styrelse har även diskuterat behovet att i det hänseendet förnya Förbundets stadgar.

Kontakter

Frågor på svenska riktas lämpligen till

Silvio Hjelt
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
tel. 040 043 1194

Material på Svenska

Nästan alla publikationen har också svensk version och dom finns i under fliken JulkaisutUnder här är några material som hittar inte där fliken Julkaisut.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215